Vedtægter

”KIRKEHØJSKOLEN I VENDSYSSEL”

Vedtægter: Vedtaget på generalforsamlinge 05. maj 2015.

§ l.

Kirkehøjskolens formål er at formidle oplysning om dansk, evangelisk-luthersk kristendom indenfor en almen livs oplysende ramme. Endvidere skal der lægges vægt på kristendommens kulturelle udtryk før og nu i kunst og litteratur.

 

§ 2.

Kirkehøjskolens hjemsted er formandens adresse. Kirkehøjskolens aktiviteter foregår i Brønderslev, Løkken, Vrå og Pandrup. ( i kommunerne: Brønderslev – Dronninglund , Hjørring og Jammerbugt ). Den drives af menighedsråd i de sogne, der bidrager til dens økonomiske drift.

 

§ 3.

Et menighedsråd kan til enhver tid indtræde i Kirkehøjskolen. Dog senest 14 dage før generalforsamlingen for at opnå stemmeret. Ønsker et menighedsråd at udtræde af Kirkehøjskolen, skal dette ske ved skriftlig tilkendegivelse overfor bestyrelsen senest l måned efter afholdt generalforsamling - med virkning fra kommende regnskabsår, der altid følger kalenderåret.

 

§ 4.

Generalforsamlingen, der er Kirkehøjskolens øverste ledelse, afholdes hvert år i maj måned. Indvarslingen samt det reviderede årsregnskab tilstilles de bidragydende menighedsråd med en måneds varsel. På generalforsamlingen har hvert af de fremmødte, bidragydende menighedsråd 2 stemmer, hvilket dog kræver et fremmøde af mindst 2 delegerede, da der kun udleveres en stemmeseddel pr. stemmeberettiget deltager. Forslag, der af et eller flere menighedsråd ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle fremmødte på generalforsamlingen har taleret.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

l. Valg af dirigent og referent.

 

2. Valg stemmetællere.

 

3. Bestyrelsens beretning.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

5. Fastsættelse af de deltagende menighedsråds bidrag for det

kommende år.

 

6. Indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt.

§ 5.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der hver især vælges for en toårig periode og afgår efter tur med henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år og 4 på lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens flertal skal til enhver tid udgøres af folkevalgte menighedsrådsmedlemmer eller repræsentanter udpeget af disse, idet højst 3 af bestyrelsesmedlemmerne må være gejstlige. Ligeledes vælges for et år ad gangen, 1 suppleant for henholdsvis læge og gejstlige medlemmer. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for et år ad gangen

 

§ 6.

§ 7.

På sit første bestyrelsesmøde efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær og fordeler i øvrigt selv de praktiske opgaver mellem sig. Bestyrelsen kan - såfremt generalforsamlingen tillader det - ansætte en administrator til at hjælpe med de praktiske opgaver. Formanden og kassereren har i forening tegningsret.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 8.

Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.

 

§ 9.

En eventuel opløsning af ”Kirkehøjskolen i Vendsyssel” skal træffes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved begge disse generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer gå ind for opløsningen.

 

§10

I tilfælde af Kirkehøjskolens nedlæggelse fordeles eventuelle tilbageværende aktiver mellem de deltagende menighedsråd i forhold til deres bidrags størrelse.

Vedtægter